News-אראלים נכסים-ארנונה http://www.erelim.co.il/אראלים נכסים הינה חברה ארצית מובילה לייעוץ כלכלי ומתן פתרונות כוללים ללקוחותיה, לצורך הפחתה של מיסי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה ותשלומים ... Thursday, 04 Aug 2016 14:59:03 GMT http://www.dotsbs.com/web/8888/nsf/web/3001//LOGOINT.gifInterDeal.SBS http://www.dotsbs.com HEהראל חברה לביטוח בע"מ נגד מנהלת הארנונה בעיריית חיפה http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=347&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=347&did=2007&lang=HE Sunday, 30 May 2010 14:14:47 ההתיידנות בתיק זה התארכה מעל ומעבר למקובל, תחילה המתינו הצדדים לפסק דין של בית המשפט העליון בסוגיה, שהיה אמור לכאורה לייתר לפחות חלקית את הצורך במתן החלטה של ועדה זו.נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניים נ' עיריית פתח תקווה http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=275&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=275&did=2007&lang=HE Monday, 23 Mar 2009 12:51:09 ביום 3.3.2009 קיבלה ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית פתח תקווה החלטה תקדימית בדבר מתן הנחה בשיעור 45% מחיוב הארנונה לחברת נ.ת.ע בשל היותה גוף הפועל מטעם ממשלת ישראל.חברת המשקם נ' עיריית הרצליה http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=264&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=264&did=2007&lang=HE Monday, 22 Dec 2008 15:12:44 בית המשפט קיבל את תביעת חב' המשקם, באמצעות באי כוחה משרד עו"ד סער יצחק אזרואל, להשבת תשלומי ארנונה מוסווית שנגבו מאת המשקם ע"י עירית תל אביב ביתר. בית המשפט דוחה את טענות העיריה לשיהוי, לבטלות יחסית ולפגיעה כלכלית ומורה על השבת התשלומים שנגבו ביתר, במגבלת תקופת ההתיישנות.בתי עסק יחויבו בארנונה על פי הרווח ולא על פי שטחם http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=220&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=220&did=2007&lang=HE Wednesday, 02 Apr 2008 15:05:33 הצעת חוק: עסקים יחויבו בתשלום ארנונה על פי מחזור בית העסק ולא על פי השטח – כך קובעת הצעת חוק חדשה שהגיש ח"כ חיים כץ (ליכוד) לשינוי חישוב חיוב הארנונה.עירית חדרה נ' משה קוטלר ואח' http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=199&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=199&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 19:13:54 העיריה רשאית להפעיל הליכי גבייה מנהליים גם בגין חובות היטלי פיתוח. על העיריה להתחשב בעת הטלת ההיטל, בדמי השתתפות ששולמו בעבר, גם במקרה בו חוק העזר שוחק בענין זה.אהוד לרר ואח' נ' עירית הרצליה http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=198&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=198&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 19:13:33 אם העיריה לא חייבה בהיטל קודם בעת שהתגבשה עילת החיוב, היא לא תוכל להטיל חיוב על הבעלים החדש של הנכס.מרכז השלטון המקומי בישראל http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=197&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=197&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 15:01:02 מרכז השלטון המקומי בישראל ועירית חדרה נ' משה צרפתיעירית פתח תקווה נ' דלק נדל"ן בע"מ וחב' כהן פיתוח http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=196&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=196&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 15:00:12 (טרם פורסם- מיום 12/7/07): סמכות ועדת ערר לענייני ביוב לדון בתביעת השבת היטל ביוב ששולם ביתר.האזורית דרום השרון נ' מחצבות חצץ ואבן טייבה בע"מ http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=195&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=195&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 14:59:51 (טרם פורסם- מיום 13/1/08): רשות מקומית רשאית לשנות את צו המיסים שלה כדי להתאימו לתקנות ההסדרים, מבלי לקבל אישור השרים לשינוי.עיריית יבנה נ' רונית ארנפרוינד כהן ואח' http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=194&did=2007&lang=HE http://www.erelim.co.il/web/8888/nsf/NEWSLIST.taf?_function=detail&News_uid1=194&did=2007&lang=HE Sunday, 09 Mar 2008 14:59:25 מיום 15/5/07 (טרם פורסם- מיום 15/5/07): הרשות המקומית מנועה מלשנות את שיטת חישוב השטח לחיוב בצו הארנונה שכן הדבר עומד בניגוד לתקנות ההסדרים במשק המדינה.